domingo, 1 de julio de 2012

HOMENAXE A UN XUIZ(poema en gallego dedicado a mi padre)

HOMENAXE A UN XUIZ(poema en gallego dedicado a mi padre)

A fin de contas ninguén sabe cómo se vai a anunciar o destino.
Despois do inverno dos anos, unha chamada revive
o rescoldo e acende a lembranza. Trátase de vanagloria,
de sentir o orgullo dunha profesión que é como unha vella
e infranqueable torre. Somos a familia, o que queda en raíz
do que foi ideal. Temos a obrigación de salvagardar
a memoria dun pai, por iso cumprimos co rito
da palabra e a presenza do corpo no clamor servil.
Primeiro o máis antigo, a perdida xenealoxía do estrano
xerme(un pobo entre montañas, san como río forte,
fiel ás súas raíces e á súa idade), despois a xoia que ilustra
a sapiencia dun home visionario en forma de insigne
admiración, de latexado que converte a sede de xustiza
en armazón vivo dun pobo. É grato que enxalcen
a verdade, é honrado que se reivindique a lucidez
e o trato humilde por encima do tronío que falsea a vida.
A lei xorde dun propósito, a lei se unta as mans
co costume secular que transita de pensamento
en pensamento, de suor en suor, de amor á terra,
ao mar, ao mundo. A lei vive porque pervive a súa luz
no costume máis antigo, como o lodo que dá forza
á vimbia do existir, que nos devolve o sentido da xustiza
en verbas de lexítima de sensatez, e así é entendida e faise
entendible entre os seres humildes. Que eles a comprendan
para que a xustiza teña ao fin a dignidade que merece e cumpra
con rectitud a súa función e o seu fatal e inapelable designio. 
HOMENAJE A UN JUEZ(dedicado a mi padre)

A fin de cuentas nadie sabe cómo se va a anunciar el destino.
Después del invierno de los años, una llamada revive
el rescoldo y enciende el recuerdo. Se trata de la vanagloria,
de sentir el orgullo de una profesión que es como una vieja
e infranqueable torre. Somos la familia, lo que queda en raíz
de lo que fue ideal. Tenemos la obligación de salvaguardar
la memoria de un padre, por eso cumplimos con el rito
de la palabra y la presencia del cuerpo en el clamor servil.
Primero lo más antiguo, la perdida genealogía del extraño
germen(un pueblo entre montañas, sano como río fuerte,
fiel a sus raíces y a su edad), después la joya que ilustra
la sapiencia de un hombre visionario en forma de insigne
admiración, de latido que convierte la sed de justicia
en armazón vivo de un pueblo. Es grato que ensalcen
la verdad, es honrado que se reivindique la lucidez
y el trato humilde por encima del tronío que falsea la vida.
La ley surge de un propósito, la ley se unta las manos
con la costumbre secular que transita de pensamiento
en pensamiento, de sudor en sudor, de amor a la tierra,
al mar, al mundo. La ley vive porque pervive su luz
en la costumbre más antigua, como el lodo que da fuerza
al mimbre del existir, que nos devuelve el sentido de la justicia
en palabras de legítima sensatez, y así es entendida y se hace
entendible entre los seres humildes. Que ellos la comprendan
para que la justicia tenga al fin la dignidad que merece y cumpla
con rectitud su función y su fatal e inapelable designio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario